YourDreamBaby

41 tekstów – auto­rem jest Your­Dream­Ba­by.

W naszym państwie szyb­ciej dziury w dro­gach załatają, niż wróg wro­gowi rękę po­da . 

myśl
zebrała 13 fiszek • 19 lipca 2011, 20:34

Gdy­by ludzie zacze­li bu­dować między Sobą mos­ty, ścieżki.
Nie było by wo­jen świat byłby lep­szy . 

myśl
zebrała 14 fiszek • 12 lipca 2011, 11:54

Za­dasa do " 3 ra­zy sztu­ka" .
Jest dob­rym roz­wiąza­niem, ale te 2 ra­zy w pa­mięci po­zos­ta­nie . 

myśl
zebrała 14 fiszek • 11 lipca 2011, 21:17

Ba­wimy się w miłość, bu­dując związki opar­te na seksie. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 7 lipca 2011, 19:27

Tar­gają na­mi sprzeczne emoc­je, a chwi­la ciszy sta­je się fan­tazją do której trud­no dotrzeć. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 30 czerwca 2011, 00:25

Bar­dziej bo­les­ne od sa­mot­ności może być tyl­ko, by­cie nie­chcianym dla ko­goś na kim nam tak praw­dzi­wie i cho­ler­nie moc­no za­leż . 

myśl
zebrała 13 fiszek • 26 marca 2011, 00:24

Jeżeli chcesz być szczęśli­wy nie mar­nuj cza­sy po pros­tu bądź ! 

myśl
zebrała 11 fiszek • 30 grudnia 2010, 22:26

Po­myślcie co by było gdy­byśmy wszys­tkie nasze lęki ob­ra­cali w suk­ce­sy .. czyż świat nie był by wte­dy piękny . 

myśl
zebrała 15 fiszek • 18 grudnia 2010, 14:46

Wiesz zaczy­nam lu­bić ten ból, który czu­je gdy widzę Cie z nią. On uświada­mia mi jak wiele straciłam.. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 12 listopada 2010, 12:01

Wyg­rałeś !
To ja pier­wsza na­pisałam, to mi pier­wszej pękło serce..

Tyl­ko błagam po­wiedz te­raz że to był tyl­ko spraw­dzian że wrócisz do mnie.. ! 

myśl
zebrała 28 fiszek • 9 listopada 2010, 19:16

YourDreamBaby

Wybuch eufori .!.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

YourDreamBaby

Użytkownicy
X Y Z
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność